اخبار و مقالات 

چای قلم ایرانی را بشناسیم

چای قلم شمال ازجمله محصولات پرطرفدار کارخانه های چایسازی ایران می باشد که به دلیل شهرت خوش طعمی، درمیان مبومی های منطقه با استقبال فراوانی همراه می باشد و در طبقه بندی نوع چای در مرحله بعد از چای ممتاز قرار میگیرد. چای قلم از چای ممتاز درشت تر و دارای ظاهری بلندتری می باشد. کیفیت چای قلم طبیعی درصورتیکه بطور کامل و صحیح دم کشیده شود، کمتراز انواع چایی های مرغوب و برتر دیگر نبوده و فقط در میزان چای خشکی مصرفی درقوری متفاوت میباشد. درچای قلم، ساقه های…

خواندن بیشتر